Các loại giao thức dữ liệu nào cân bằng tải có thể xử lý?

Các loại giao thức dữ liệu nào cân bằng tải có thể xử lý?